Category autodiscover not found
Category robots.txt not found
Category 120x120.png not found
Category autodiscover not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category autodiscover not found
Category autodiscover not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category images not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category autodiscover not found
Category icon.png not found
Category icon.png not found
Velkoobchod a registrace
253 253 254
Po–Pá: 7:00 – 18:00, So: 7:00 – 13:00
Název nebo číslo produktu, kategorie...
0
Porovnávač
0Košík
ÚvodVelkoobchod a registraceAkceProdejny a kontaktyVše o nákupuBlogKariéraO společnosti
Kategorie produktů
Název nebo číslo produktu, kategorie...
Název nebo číslo produktu, kategorie...
K&V ELEKTRO
Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - spotřebitelé

Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - spotřebitelé

IČ: 284 63 005, Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00 (dále jen „společnost“ nebo „prodávající“)

Článek 1

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OPS“) upravují právní vztahy mezi kupujícím – zákazníkem a prodávajícím – společností v souvislosti s nákupem zboží zákazníkem jako spotřebitelem u společnosti prostřednictvím elektronického prostředku E-shop - www.kvelektro.cz alt. www.e1.cz (dále jako „E-shop“), jakož i se aplikují na veškeré další smlouvy uzavírané zákazníkem jako spotřebitelem v některé z provozoven společnosti, zejména pak ohledně dodávek elektroinstalační materiál společností; OPS jsou tak součástí obsahu všech smluvních vztahů společnosti se spotřebiteli, do nichž vstoupila jako jejich dodavatel.
 2. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito OPS, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.
 3. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží, jež jsou v obchodní nabídce společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log, aj. společnosti, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 4. Podle dohody smluvních stran OPS stanovují zejména závazný obsah všech dílčích kupních smluv, které budou mezi nimi k objednávkám zákazníka v budoucnu uzavírány, zejména pak vymezuje jejich podstatné náležitosti, s výjimkou specifikace objednaného zboží; OPS se neaplikují jen v případech, když tak OPS výslovně stanoví, anebo v daném konkrétním případě nedojde k naplněný podmínek pro jejich aplikaci, stanovených právě v OPS.

Článek 2 - Sdělení před uzavřením smlouvy

 1. Společnost sděluje, že
  1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, společnosti si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy);
  2. požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění kupujícím od společnosti, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány;
  3. společnost neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění, pokud takové smlouvy zprostředkovává, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sděluje poskytovatel daného plnění, včetně údajů o ceně, nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná;
  4. ceny zboží a služeb jsou na webu provozovaném společnosti uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady; jakékoliv vyobrazení zboží v elektronickém prostředku prodávajícího je pouze ilustrativní a kupujícímu tak bude prodávajícím dodáno zboží odpovídající jeho názvu (kódu produktu) a slovnímu popisu;
  5. kupující jako spotřebitel, který uzavřel se společností smlouvu prostřednictvím elektronického prostředku E-shop, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná ode dne uzavření smlouvy a jde-li o 
   1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
   2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
   3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, a dále v případech předpokládaný zákonem, ať již kupující jako spotřebitel uzavřel se společností platnou smlouvu jakkoliv, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti;
  6. spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
   1. o poskytování služeb, které společnost splnila s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli společnosti a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
   3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
   4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
   5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
   6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
   7. o dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu;
  7. v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;
  8. spotřebitel má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo.
 2. Kupující tím, že si vybere požadované plnění (zboží) v některé z provozoven společnosti nebo skrze elektronický prostředek E-shop, čímž se rozumí vložení vybraného plnění do košíku, akceptuje právně nezávaznou nabídku prodávajícího co do specifikace předmětu plnění; kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník společnosti, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu nebo v jiné elektronické podobě, nicméně za případné chyby v průběhu této asistence (např. chyby při přenosu dat) společnost neodpovídá. Jakmile si kupující plnění v košíku objedná u prodávajícího, čímž se rozumí okamžik, kdy v provozovně prodávajícího předloží obsah svého košíku k zaplacení a/nebo kdy vznese vůči prodávajícímu požadavek na objednání zboží fyzicky nedostupné na skladě prodávajícího a/nebo kdy elektronicky odešle prodávajícímu obsah svého košíku k zaplacení (kliknutím na tlačítko „Závazně objednat a zaplatit“ apod.), je takovou svojí objednávkou – návrhem na uzavření smlouvy – vůči prodávajícímu právně vázán; zjištění a opravování chyb zákazníkem v objednávce je možné autonomně jejím procházením (kontrolováním) a opravováním (měněním) do okamžiku jejího závazného objednání podle předchozí věty. Doručení závazné objednávky kupujícího potvrdí prodávající ústně nebo písemně, zejména informativním mailem. K samotnému přijetí objednávky prodávajícím, tj. akceptaci návrhu kupujícího na uzavřené smlouvy, dochází až okamžikem, kdy prodávající výslovně potvrdí kupujícímu připravenost objednaného plnění (zboží) k odběru kupujícím.
 3. Součástí každého potvrzení prodávajícího o doručení závazné objednávky kupujícího jsou tyto OPS, zejména ve formě odkazu prodávajícího. Smlouva, která vznikne pozdější akceptací objednávky, jak se stanoví v předchozím odstavci těchto OPS, lze měnit a/nebo rušit pouze dohodu nebo z důvodů dle OPS či zákona; obsah uzavřené smlouvy je vymezen pouze záznamy o použití elektronických prostředků, zejména e-maily společnosti, které byly zpřístupněny odesláním zákazníkovi podle tohoto a předchozího odstavce těchto OPS a dále jsou duplicitně uloženy u společnosti.
 4. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Prodávající informuje spotřebitele, že pro mimosoudní řešení sporů, zejm. z koupě elektroinstalačního materiálu spotřebitelem (nikoliv při nákup na IČ) u prodávajícího, je příslušná Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na coi.cz anebo na www.kvelektro.cz alt. www.e1.cz (viz dokument Informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů).
 5. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 6. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.
 7. Kupní smlouvou se společnost zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí společnosti kupní cenu.
 8. Společnosti si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
 9. Společnost kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu se smlouvou.
 10. Společnost splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění za jeho současného oznámení. Kupujícímu je věc odevzdaná, je-li přepravována prodávajícím, jakmile je kupujícímu věc doručena, jinak jejím předáním dopravci; způsob předání si volí kupující v rámci své objednávky.
 11. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí společnost věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří společnost věc pro přepravu.

Článek 3 - Odpovědnost za vady, reklamace, záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku).
 2. Informace o – ujednaných – vlastnostech zakoupeného výrobku u společnosti, způsobu jeho použití, jeho údržbě a stran jeho nebezpečí či rizicích určuje jeho výrobce v dokumentaci ke zboží (návodu), který se poskytuje zákazníkovi písemně v listinné podobě a/nebo elektronické podobě. Není-li listinný návod součástí balení zboží, poskytuje se v elektronické podobě, ať již na webových stránkách výrobce či společnosti, z nichž jsou zákazníkovi k dispozici k uložení na jeho trvalý nosič dat; společnost poskytne na žádost zákazníka návod také e-mailem, nebyl-li mu zpřístupněn jinak, zejména některým z dosud uvedených způsobů.
 3. Záruka za jakost je společností poskytována v souladu a v rozsahu s dokumentací zboží od výrobce (návod, záruční list aj.) a těmito OPS. Pro posouzení jakosti věci dodané společností je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží.
 4. Záruka se nevztahuje zejm. na vady věci způsobené jejím užíváním v rozporu s dokumentací zboží od výrobce nebo na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.
 5. Společnost odpovídá kupujícímu za to, že věc při převzetí nemá vady a že věc splňuje zákonem vyžadované (ust.  § 2161 odst. 1 až 4 obč. zák.). Zboží je dodáno řádně a včas i v případě, že je dodáno s drobnými vadami nebránícími řádnému a bezpečnému užívání zboží; tímto ujednáním nejsou nikterak dotčena práva zákazníka z vad zboží.
 6. Vyřizování reklamací se řídí zákonným režimem (ust. § 2169 až § 2171 obč. zák.)
 7. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Prodávající neodpovídá za vady zboží v případě, že kupující převzal zásilku, která byla zjevně poškozená.
 8. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se projeví u dodaného zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí; společnost je povinna reklamační nárok zákazníka uznat, byl-li uplatněn v souladu se záručními podmínkami uvedenými v dokumentaci výrobce ke zboží, jakož i těmito OPS, a zároveň za předpokladu, že výrobek byl vadný - reklamovaná vada existovala - už při jeho dodání kupujícímu. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje.
 9. Práva z odpovědnosti za vady (reklamaci) lze uplatnit v kterékoliv provozovně společnosti v České republice. Je-li v návodu k výrobku uveden jiný podnikatel, určený k opravě, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě nákupu na E-shopu lze také vznést reklamační požadavek zasláním zboží na adresu níže s číslem reklamace, které si vygenerujete po přihlášení v sekci „Reklamace“ nebo zasláním zboží s průvodním dopisem a nákupními doklady opět na adresu níže; adresa pro uplatnění reklamace při nákupu na E-shopu: Distribuční centrum K&V ELEKTRO, Okružní 1175, 250 81 Nehvizdy.
 10. Náklady vynaložené na doručení výrobku společnosti (poštovné), budou kupujícímu, v případě prokázání vady, vráceny na základě předložení dokladu o zaplacení.
 11. Kupující je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení reklamace. Zejména uvedením svého jména, příjmení, adresy, data reklamace, obsahu reklamace, požadovaného způsobu vyřízení reklamace a řádného zdůvodnění reklamace.
 12. Je-li kupujícímu umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění společností, musí tak učinit u společnosti bez zbytečného odkladu.

Článek 4 - Kupní cena a platební podmínky

 1. Při osobním odběru je kupní cena zboží sjednána ve výši, která je uvedena v elektronické čtečce zboží, k níž má zákazník kdykoliv přístup při svém výběru zboží. V případě objednání zboží distančně, s výjimkou objednávek skrze elektronický prostředek uvedený dále, je kupní cena zboží sjednána v částce uvedené v objednávce zákazníka, která byla akceptována konáním společností. Při objednávce za použití elektronického prostředku E-shop je kupní cena sjednána tak, jak je uvedena v tomto prostředku k okamžiku akceptace objednávky zákazníka. V každém případě je kupní cena, jejíž výše se liší od toho, jak je zboží u společnosti nakupováno, přístupná v obchodním ceníku společnosti na dotaz zákazníka u příslušného pracovníka společnosti.
 2. Při prodeji zboží, jakož i poskytování služeb, společností bez uhrazení úplaty kupujícím v okamžiku dodání, může společnost kdykoliv v průběhu smluvního vztahu upravit maximální přípustnou výši svých pohledávek po splatnosti vůči kupujícímu stanovením limitu. Pokud přesáhne částka neuhrazených faktur tento limit, bude společností plněno pouze proti hotovostní úhradě kupujícím. Úhradou dlužných částek může být původní limit obnoven. Společnost je oprávněna ze svého rozhodnutí limit překročit. Na limit nemá kupující právní nárok.
 3. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se však netýká případných cen dopravného, dobírečného a jiných nezbytných nákladů, o nichž byl zákazník při své objednávce společností informován.
 4. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
 5. Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
  1. platba v hotovost či společností akceptovanou platební kartou při nákupu v některé z provozoven společnosti,
  2. platba společností akceptovanou platební kartou prostřednictvím internetového platebního portálu,
  3. platba předem bankovním převodem,
  4. na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - kupující hradí navíc tzv. dobírečné),
 6. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví společnosti, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
 7. Celková částka daňového dokladu společnosti, vystaveného zákazníkovi z řad spotřebitelů k úhradě v hotovosti, se zaokrouhluje na celé koruny podle matematických pravidel (§ 3 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb.) a neumožňuje-li tak učinit podnikový informační systém – software – společnosti, tak dohodou smluvních stran na celé koruny nahoru.

Článek 5 – Dodací podmínky

 1. Dodávka se provádí pouze v rámci České republiky.
 2. Zboží je dodáváno prostřednictvím pošty, distribučních společnosti a osobním vyzvednutím v některé z provozoven společnosti; dílčí dodávky zboží jsou připuštěny.
 3. Ve výjimečných případech musí společnost za dodání zboží účtovat vyšší poplatek, s jehož výší je kupující seznámen před odesláním objednávky.
 4. Společnost si vyhrazuje právo zrušit s okamžitou platností akceptovanou objednávku či stejně tak zastavit dodávku kupujícího. V tomto případě bude s kupujícím uzavřena dohoda ohledně náhrady škody, bude-li nárok na náhradu vzniklé škody kupujícím vznesen bez zbytečného odkladu.
 5. Kupující prohlašuje, že bude obratem společnost informovat o všech změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci.
 6. Pokud si kupující u přepravce nevyzvedne uloženou zásilku v úložní době, tak je společnosti oprávněna odstoupit od smlouvy marným uplynutím 15. dne od jejího uložení. V takovém případě náklady na dodání zásilky, případně i veškeré náklady jejího vrácení společnosti, nese výhradně kupující, který je tak povinen na výzvu společnosti je nahradit.

Článek 6 – Odstoupení od smlouvy

Kupující jako spotřebitel, který uzavřel se společností smlouvu prostřednictvím elektronického prostředku E-shop, má právo od smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která počíná ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

 1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží, nebo
 2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
 3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,

a dále v případech předpokládaný zákonem, ať již kupující jako spotřebitel uzavřel se společností platnou smlouvu jakkoliv, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla společnosti.

 1. Kupující je povinen svůj záměr ohledně odstoupení oznámit společnosti, a to buď na e-mail: odstoupeni@kvelektro.cz, nebo poštou na adresu sídla společnosti.
 2. Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od společnosti obdržel, a to na své náklady.
 3. Zboží musí kupující vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
 4. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v uvedené lhůtě, v zájmu urychlení vyřízení odstoupení, se doporučuje zboží doručit na doručovací adresu společnosti spolu s přiloženým průvodním dopisem a uvedením důvodu odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), čísla nákupního dokladu/objednávky a čísla bankovního účtu; doporučuje se přiložit vzorový formulář společnosti pro odstoupení od smlouvy, ke stažení v E-shop.
 5. Spotřebitel odpovídá společnosti za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
 6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal.
 7. Odstoupí-li kupující od smlouvy, není společnost povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než jí je vrácené zboží dodáno do její výlučné dispozice.
 8. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
  1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
  2. použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
  3. nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
  4. prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující společnosti, co ještě vrátit může, a dá společnosti náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 9. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
 10. Dále platí pro odstoupení od smlouvy příslušná ustanovení čl. 2 těchto OPS.
 11. Všechny pravidla pro odstoupení od smlouvy, jak jsou uvedeny v tomto článku, případně i na jiných místech těchto podmínek, pak platí obdobně pro částečné odstoupení od smlouvy kupujícím; náklady na dodání zboží, účtované společností při prodeji zboží, které je následně částečně vraceno kupujícím, se vrací kupujícímu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží s přihlédnutím k celkovým nákladům na dodání původní zásilky.

Článek 7 – Ochrana osobních údajů

 1. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy (NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016).

Článek 8 – Ostatní ujednání

 1. V ostatním platí ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
 3. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.
 4. Kupující souhlasí s tím, že listiny, včetně daňových dokladů, mu mohou být společností vystavovány a doručovány v elektronické podobě (neopatřené el. podpisem), a to zejména na kontaktní e-maily, které uvedl při své registraci v odběratelské databázi prodávajícího.
 5. Odesílané zásilky, poštou či jinou přepravou, se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou dnem odeslání zásilky adresátovi.
 6. Stanoví-li se v OPS lhůta bez zbytečného odkladu, považuje se za oznámením bez zbytečného odkladu sdělení kupujícího došlé společnosti nejpozději den následující po dni, který založil běh takové lhůty.
 7. Jakákoliv změna OPS společností je možná, pokud kupující nebude mít k novému znění OPS, vypracovaných společností, žádných připomínek do deseti pracovních dnů od jejich oznámení kupujícímu při nejbližším jeho nákupu (jakožto obligatorní součásti nákupu) anebo oznámení kupujícímu v provozovnách společnosti či na internetových stránkách společnosti - www.kvelektro.cz a skrze elektronického prostředku E-shop (oznámení umožněním kupujícímu se s nimi seznámit); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované OPS. Bude-li mít kupující v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových OPS, jež nebyly kupujícím rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu kupujícího, aby pro změnu OPS vypověděl smluvní vztah se společností ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena.
 8. Pokud OPS stanoví něco jiného, než smlouva uzavřená mezi společností a kupujícím, za závazné se považuje ujednání v OPS.
 9. Společnost vůči zákazníkovi nezavazují žádné kodexy.
 10. Za rozhodné právo mezi smluvními stranami se volí právní řád České republiky. Se společností lze tak uzavřít smlouvu pouze v českém jazyce; tím není dotčena možnost zákazníka - spotřebitele, aby užil jakýkoliv překladač dle vlastní volby. Při více jazykových verzí jakékoliv uzavřené smlouvy rozhoduje znění v českém jazyce; užitým pojmům stranami se vždy přikládá pouze český význam. K rozhodování všech sporů stran z jakékoliv mezi nimi uzavřené smlouvy je dána výlučná pravomoc (příslušnost) českých soudů.

Článek 9 – Platnost a účinnost OPS

Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2023.

Školený personál na pobočkách

21 poboček a přes 10000 výdejních míst v ČR

Široký sortiment ihned k odběru

Aktuality
10x více bodů za dubnové nákupy!

31.3.2024
Když nakoupíš vybrané značky, Tvé body se Ti zdesetinásobí!
Přijď si k nám pro tipovací lístek a zkus své štěstí!
Zobrazit všechny

© 2024