Category .well-known not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category robots.txt not found
Category 37v8 not found
Category autodiscover not found
Category icon.png not found
Category robots.txt not found
Category 37v8 not found
Category robots.txt not found
Category 29_DESKTOP not found
Category vyrobce/aeg not found
Category 41v11 not found
Category robots.txt not found
Category 39v2 not found
Category robots.txt not found
Category icon.png not found
Category katalog not found
Category robots.txt not found
Category 423_DESKTOP not found
Velkoobchod a registrace
253 253 254
Po–Pá: 7:00 – 18:00, So: 7:00 – 13:00
Název nebo číslo produktu, kategorie...
0
Porovnávač
0Košík
ÚvodVelkoobchod a registraceAkceProdejny a kontaktyVše o nákupuBlogKariéraO společnosti
Kategorie produktů
Název nebo číslo produktu, kategorie...
Název nebo číslo produktu, kategorie...
K&V ELEKTRO
Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - E-shopu B2B či E-shopu (podnikatelé)

Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. - E-shopu B2B či E-shopu (podnikatelé)

IČ: 284 63 005, Praha 1, Týnská 1053/21, PSČ 110 00 (dále jen „společnost“)

 Článek 1

 1. Tyto obchodní podmínky stanovují podstatný obsah právních jednání, zejména kupních smluv k elektroinstalačnímu materiálu, které byly uzavřeny mezi kupujícím jako podnikatelem – registrovaným zákazníkem účtu elektronického prostředku E-shopu B2B - https://b2b.kvelektro.cz  nebo E-shop - www.kvelektro.cz alt. www.e1.cz alt. ebc.kvelektro.cz (dále jen „zákazník“) a prodávajícím – společností na základě objednávky zákazníka učiněné prostřednictvím jednoho z uvedených elektronických prostředků (dále jen „OPE“). OPE jsou součástí obsahu všech výše vymezených smluvních vztahů společnosti se zákazníkem.
 2. Zákazník je vázán svou objednávkou či nabídkou až do její akceptace společností anebo odmítnutí společností, obé za lhůty pro společnost v rozsahu pěti pracovních dní.
 3. Změnu objednávky či nabídky je zákazník oprávněn provést do okamžiku, než společnost začala plnit svůj závazek vůči zákazníkovi. V případě, kdy se objednávka týká zboží na skladě společnosti, lze její změnu provést kdykoliv do okamžiku převzetí zboží zákazníkem za souhlasu společnosti. Zákazník může od smluvního vztahu se společností, který se netýká běžného zboží a služeb, odstoupit poskytnutím odstupného ve výši dle dohody se společností a nedojde-li k ní, tak odstupné činí 15 % z celkové dohodnuté ceny bez DPH.
 4. Podle dohody smluvních stran OPE, stanovuje závazný obsah všech dílčích kupních smluv, které budou mezi nimi k objednávkám zákazníka v budoucnu uzavírány prostřednictvím elektronického prostředku E-shopu B2B či E-shopu, zejména pak vymezuje jejich podstatné náležitosti, krom specifikace objednaného zboží.
 5. Obchodní podmínky zákazníka, které nebyly statutárním orgánem společnosti výslovně písemně odsouhlaseny, jsou vůči ní neúčinné. Ujednání odsouhlasených obch. podmínek zákazníka, které se liší od obsahu OPE společnosti, jsou vůči ní neúčinné; řeší-li kolizi ujednání obch. podmínek zákazníkovy obch. podmínky stejně či podobně, tak mají přednost OPE společnosti.

Článek 2

 1. Při prodeji zboží, jakož i poskytování služeb, společností bez uhrazení úplaty zákazníkem v okamžiku dodání, může společnost kdykoliv v průběhu smluvního vztahu upravit maximální přípustnou výši svých pohledávek po splatnosti vůči zákazníkovi stanovením tzv. fakturačního limitu. Pokud přesáhne částka neuhrazených faktur tento limit, bude společností plněno pouze proti hotovostní úhradě zákazníkem. Úhradou dlužných částek může být původní fakturační limit obnoven. Společnost je oprávněna ze svého rozhodnutí fakturační limit překročit. Na fakturační limit nemá zákazník právní nárok. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv, především pak u zboží nedrženého skladem, po každém zákazníkovi požadovat složit zálohu na kupní cenu jím objednaného zboží.
 2. Při objednávce za použití elektronického prostředku E-shopu B2B - https://b2b.kvelektro.cz nebo E-shop - www.kvelektro.cz. ebc.kvelektro.cz je kupní cena sjednána tak, jak je uvedena v daném el prostředku k okamžiku akceptace objednávky zákazníka. V každém případě je kupní cena, jejíž výše se liší od toho, jak je zboží u společnosti nakupováno, přístupná v obchodním ceníku společnosti na dotaz zákazníka u příslušného pracovníka společnosti.
 3. Dnem uskutečněné platby, tj. den, kdy se považuje platba zákazníka za uhrazenou, se rozumí den připsání fakturované částky na účet společnosti nebo při placení poštovní poukázkou den vyplacení této poštovní poukázky společnosti anebo při platbě v hotovosti den úhrady u společnosti.
 4. Obě smluvní stany mají vůči sobě zachováno právo požadovat jen zákonnou výši úroků z prodlení (viz nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). V případě nedodržení termínu splatnosti faktury společnosti se zákazník zavazuje dále - až na případnou výzvu společnosti - uhradit smluvní pokutu ve výši 0,29 % z dlužné částky za každý den prodlení. Jakýkoliv požadavek zákazníka na smluvní pokutu za pozdní dodání zboží společností či náhradu újmy způsobené společností v souvislosti s jeho dodáním musí být uplatněn u společnosti bez zbytečného odkladu.
 5. Při odeslání zboží společností nastanou účinky odevzdání věci zákazníkovi vždy předáním zboží dopravci; dílčí dodávky zboží jsou připuštěny.
 6. Zákazník prodlužuje promlčecí lhůtu práv společnosti ze závazkového vztahu se společností ze zákonné doby tří (3) let na dobu pěti (5) let od doby, kdy promlčecí doba začne běžet poprvé.
 7. Na zboží dodané společností se vztahuje záruka dle českých právních předpisů platných v době prodeje; zákazník má tak vůči společnosti práva z vadného plnění společnosti podle § 2099 s násl. obč. zák. a povinnosti společnosti vůči zákazníkovi ze záruky za jakost zboží se řídí prohlášením o záruce výrobce zboží. Zákazník má vždy práva z vadného plnění a záruky za jakost v rozsahu těchto práv společnosti vůči jejímu dodavateli zboží (výrobce, dovozce či jiný dodavatel). Zákazník bere na vědomí, že při uplatnění odpovědnosti za vady zboží u společnosti, nemá právo na náhradu škody, která z vady vznikla, tj. újmy způsobené vadou výrobku, anebo škody, které vznikla v souvislosti s reklamací; jedná se zejména o jakékoliv škody způsobené vadou zboží, náklady opakované de/montáže vadného zboží, cestovní výdaje či ztráty na výdělku v souvislosti s reklamací, jakýkoliv ušlý zisk, náklady právního zastoupení; tímto ujednáním však není dotčena odpovědnost samotného výrobce zboží za škody způsobené konečnému zákazníkovi jeho vadným výrobkem.
 8. Záruka za jakost je společností poskytována v souladu s dokumentací zboží od výrobce, jedná-li se o zákazníka spotřebitele. Pro posouzení jakosti věci dodané společností je rozhodující technická dokumentace výrobce daného zboží.
 9. Je-li zákazníkovi umožněno ze zákona zvolit si právo z vadného plnění společností, musí tak učinit u společnosti bez zbytečného odkladu.
 10. Zboží je dodáno řádně a včas i v případě, že je dodáno s drobnými vadami a nedodělky nebránícími řádnému a bezpečnému užívání zboží; tímto ujednáním nejsou nikterak dotčena práva zákazníka z vad zboží.
 11. Až do úplného uhrazení kupní ceny zboží dodaného společností zákazníkovi zůstává toto v majetku společnosti.
 12. Společnost si vyhrazuje právo zrušit s okamžitou platností objednávku či stejně tak zastavit dodávku zákazníka. V tomto případě bude se zákazníkem uzavřena dohoda ohledně náhrady škody, bude-li nárok na náhradu vzniklé škody zákazníkem vznesen bez zbytečného odkladu. Nárok na náhradu škody je vždy limitován prokazatelnou výší ušlého zisku zákazníkovi v přímé souvislosti se zrušením objednávky či zastavením dodávky společností; prokázání výše ušlého zisku je výhradně na zákazníkovi. Nárok na náhrady škody nevzniká zákazníkovi, který zapříčinil zrušení objednávky či zastavení dodávky společností.
 13. Jakékoliv vyobrazení zboží v elektronickém prostředku společnosti je pouze ilustrativní a zákazníkovi tak bude společností dodáno zboží odpovídající jeho názvu (kódu produktu) a slovnímu popisu.
 14. Celková částka daňového dokladu společnosti, vystaveného zákazníkovi k úhradě v hotovosti, se zaokrouhluje na celé koruny podle matematických pravidel a neumožňuje-li tak učinit podnikový informační systém – software – společnosti, tak dohodou smluvních stran na celé koruny nahoru.
 15. Nerozporováním daňového dokladu, vystaveného společností na kupní cenu dodaného zboží zákazníkovi, bez zbytečného odkladu se považuje fakturované zboží za dodané.

Článek 3

 1. Zákazník prohlašuje, že bude obratem společnost informovat o všech změnách na jeho straně, které mohou mít vliv na jejich spolupráci, zejména bude udržovat aktuálnost případně vystavených zákaznických karet (hlásit požadavky na změny v okruh osob, kterým má být zák. karta vystavena, ztráty zák. karet aj.).
 2. Zákazník souhlasí s tím, že obchodní listiny, včetně daňových dokladů, mu mohou být společností vystavovány a doručovány v elektronické podobě (neopatřené el. podpisem), a to zejména na kontaktní e-maily, které uvedl při své registraci v odběratelské databázi prodávajícího.
 3. Poštovní zásilky se doručují mezi smluvními stranami na adresy uvedené ve smlouvě, a pokud jí není, tak na adresu sídla či místa podnikání/bydliště uveřejněné v příslušných rejstřících v době odeslání zásilky. V případě odmítnutí převzetí zásilky adresátem se zásilka považuje za doručenou dnem, kdy adresát odmítl zásilku převzít, a v případě nevyzvednutí zásilky v úložné lhůtě se zásilka považuje za doručenou dnem odeslání zásilky adresátovi.
 4. Vyšší moc vylučuje právo kterékoliv ze smluvních stran na smluvní pokutu proti straně postižené takovou mocí, pokud je oznámena bez zbytečného odkladu; vyšší moc trvající déle než tři měsíce opravňuje společnost odstoupit od uzavřené smlouvy.
 5. Odpovědnost společnosti za případnou škodu zákazníkovi je dána v rozsahu skutečné škody, kterou zákazník prokáže; celková souhrnná povinnost společnosti k náhradě jakékoliv újmy, smluvní pokuty a nároků vzniklých zákazníkovi v souvislosti s porušením uzavřené smlouvy nesmí v žádném případě převyšovat částku ve výši 30 % celkové ceny zboží bez DPH, vztahující se k porušené smlouvě; omezení náhrady škody se nevztahuje na škody způsobené zákazníkovi úmyslně nebo z hrubé (vědomé) nedbalosti společnosti.

Článek 4

 1. Všechny spory mezi smluvními stranami, ať již dříve či v budoucnu vzniklé, budou rozhodovány u Obvodního soudu pro Prahu 5, Nám. Kinských 5, 150 74 Praha 5.

Článek 5

 1. Stanoví-li se v OPE lhůta bez zbytečného odkladu, považuje se za oznámením bez zbytečného odkladu sdělení zákazníka došlé společnosti nejpozději třetí den následující po dni, který založil běh takové lhůty.
 2. Zákazník je povinen překonávat překážky vylučující odpovědnost.
 3. Tyto podmínky (OPE) se stávají součástí všech smluv se společností jejich akceptací zákazníkem, za níž se považuje provedení první, jakož i každé další, objednávky prostřednictvím elektronického prostředku E-shopu B2B či E-shopu a od tohoto okamžiku jsou mezi smluvními stranami platné a účinné. V otázkách OPE zvláště neupravených platí za ujednané mezi zákazníkem a společností Obchodní podmínky K&V ELEKTRO a.s. – všeobecné (OP), v aktuálním znění zveřejněném na https://www.kvelektro.cz/. K účinnosti OP a OPE postačí, potvrdí-li zákazník, že jsou mu známy, což tímto činí, neboť v písemném vyhotovení je již obdržel skrze elektronický prostředek E-shop B2B či E-shop.
 4. Jakákoliv změna OPE společností je možná, pokud zákazník nebude mít k novému znění OPE, vypracovaných společností, žádných připomínek do pěti pracovních dnů od jejich oznámení zákazníkovi při nejbližším jeho nákupu (jakožto obligatorní součásti nákupu) anebo oznámení zákazníkovi v provozovnách společnosti či skrze elektronického prostředku E-shopu B2B či E-shopu (oznámení umožněním zákazníkovi se s nimi seznámit); marným uplynutím uvedené lhůty pak platí novelizované OPE. Bude-li mít zákazník v uvedené lhůtě námitek a tyto námitky se budou týkat změn podmínek, platí původní znění podmínek ve spojení s ujednáními nových OPE, jež nebyly zákazníkem rozporovány; toto ujednání nebrání tomu postupu zákazníka, aby pro změnu OPE vypověděl smluvní vztah se společností ve výpovědní lhůtě třech kalendářních měsíců, která počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď společnosti doručena. Každá změna OP společnosti z důvodů na straně zákazníka podléhá písemnému souhlasu statutárního orgánu společnosti.
 5. Pokud OPE stanoví něco jiného, než jakákoliv smlouva uzavřená mezi společností a zákazníkem, platí za ujednané uvedené v OPE.

Článek 6

 1. Zákazník prohlašuje, že v den podpisu této smlouvy není ve smyslu zákona upravujícího DPH nespolehlivým plátcem, a že bankovní účet užívaný pro veškeré platby v rámci obchodu se společností má registrován u příslušného správce daně a je zároveň správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zákazník je povinen udržovat pravdivost těchto prohlášení. V případě, že se zákazník stane nespolehlivým plátcem nebo bankovní účet užívaný pro platby přestane být zveřejňován správcem daně, je společnost oprávněna bez dalšího uhradit splatný závazek ve výši odpovídající DPH z přijatého plnění přímo na účet správce daně, aniž by byla vyzvána jako ručitel. V takovém případě závazek společnosti vůči zákazníkovi zaniká ve výši částky uhrazené na účet správce daně k datu její úhrady správci daně. Zároveň je zákazník o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem nebo jeho bankovní účet užívaný pro platby přestane být zveřejňován správcem daně, povinen společnost písemně informovat týž den, nejpozději den následující, a společnost má právo od smluvního vztahu se zákazníkem odstoupit pro hrubé porušení smluvních povinností.
 2. Ujednává se, že na pohledávky za zákazníkem může společnost jednostranně započíst svoje závazky a zákazník tak může učinit dohodou se společností. Zákazník může postoupit svoje pohledávky za společností po jejím předchozím písemném souhlasu. Společnost je oprávněna svoje pohledávky za zákazníkem jednostranně použít k zajištění svých vlastních závazků vůči třetím osobám (např. zastavit bance).
 3. Za rozhodné právo mezi smluvními stranami se volí právní řád České republiky. Při více jazykových verzí jakékoliv uzavřené smlouvy rozhoduje znění v českém jazyce; užitým pojmům stranami se vždy přikládá pouze český význam. K rozhodování všech sporů stran z jakékoliv mezi nimi uzavřené smlouvy je dána výlučná pravomoc (příslušnost) českých soudů.
 4. Tyto podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 1. 1. 2022.

 

Razítko a podpis (pokud nebyly podmínky akceptovány učiněním objednávky prostřednictvím elektronického prostředku E-shopu B2B - https://b2b.kvelektro.cz nebo E-shop - www.kvelektro.cz alt. www.e1.cz alt. ebc.kvelektro.cz)

Školený personál na pobočkách

21 poboček a přes 10000 výdejních míst v ČR

Široký sortiment ihned k odběru

Aktuality
10x více bodů za květnové nákupy!

30.4.2024
Když nakoupíš vybrané značky, Tvé body se Ti zdesetinásobí!
Vše zařídíme za Vás!
Zobrazit všechny

© 2024