Modulové přístroje

 

V našem sortimentu elektroinstalačního materiálu naleznete jističe, stykače, chrániče, svodiče a jejich příslušenství od dodavatelů ABB, EATON, ELKO EP, HAGER, HAKEL, LEGRAND, NOARK, OEZ, SALTEK, SCHNEIDER ELECTRIC a SIEMENS, GEWISS, DEHN, EST THEBEN, SCHRACK, General Electric Company.

abbeatonelkohagerlegrandnoarkoezsaltekschneiderthebenobogewisssiemensdehnschrackGE_industry

Chci nakoupit ihned

Proudový chránič

Proudový chránič

Proudový chránič (anglicky RCDresidual current device, tj. diferenciální proudová ochrana) je elektrický přístroj, který odpojí chráněný elektrický obvod, pokud část přitékajícího proudu uniká mimo obvod, například při poškození izolace nebo při dotyku člověka.

Základní princip: Pokud je přitékající proud I1 roven odtékajícímu proudu I2, zůstává relé sepnuté. V okamžiku, kdy dojde k poruše a část proudu (I3) začne téci např. přes lidské tělo do země, změní se intenzita magnetického pole vytvářeného superpozicí magnetických polí dolní cívky a horní cívky a dojde k rozepnutí kontaktů.

Proudové chrániče jsou velmi citlivé. Běžné typy pro zásuvkové obvody domovních instalací mají předepsanou citlivost 30 mA a fungují v rozsahu od 15 mA do 30 mA unikajícího proudu.

Základním principem proudových chráničů je obvykle zapojení součtového transformátoru (na obrázku vpravo označen číslem 6). Za normálních provozních podmínek je vektorový součet proudů protékajících transformátorem nulový, neboť proud tekoucí do obvodu vyrovnává účinky proudu z obvodu vytékajícího. Výsledný magnetický tok v jádře transformátoru je roven nule. Ve chvíli, kdy je část proudu odváděna jinudy, vznikne rozdíl proudů mezi oběma vodiči (v případě jednofázového vedení) či obecně nenulový součet výsledného proudu na několika vodičích (např. tři fáze a nulový vodič). Tento rozdílový proud je pak chráničem detekován a obvod je rozpojen.

Ve většině domácností se proudové chrániče zatím používají spíše omezeně, jen pro některé obvody, jako doplněk ke standardním jističům. V nových instalacích je však použití chráničů povinné pro zapojení koupelen a pro zásuvkové obvody určené zařízením používaným mimo budovu. Typicky tedy pro různé sekačky, drobné stavební stroje, čerpadla. Proudovým chráničem musí být povinně vybaveny také přemístitelné (staveništní) rozvaděče. Od roku 2009 je používání proudových chráničů povinné pro všechny zásuvkové obvody v nových nebo rekonstruovaných domovních instalacích; výjimkou mohou být zvláštní zásuvky určené pro připojení speciálního druhu zařízení (např. chladniček nebo výpočetní techniky, u kterých by mohlo nežádoucí vypnutí být příčinou značných škod).

Základními funkčními prvky proudového chrániče je součtový transformátor, velmi citlivé relé a spínací mechanismus. Podmínkou správné funkce přístroje je, že součtovým transformátorem prochází pouze pracovní vodiče. V žádném případě nelze součtovým transformátorem vést vodič PE.

Za normálních podmínek je vektorový součet proudů, ve všech pracovních vodičích roven nule a v sekundárním vinutí se neindukuje žádné napětí. Jestliže dojde za chráničem k úniku proudu z fázového vodiče do země, (respektive přes ochranný vodič) vznikne rozdíl mezi porovnávanými proudy. Tento rozdíl se naindukuje v sekundárním vinutí transformátoru, které vyvolá proud pomocí citlivého relé, které pak uvede v činnost spínací mechanismus. Tím dojde k rychlému odpojení poruchy od sítě.

Chráničem musí být vybaveny elektrické obvody koupelen, staveništní rozvaděče, instalace bazénů a fontán, zásuvky pro napájení zařízení ve venkovním prostředí, pokud je ochrana samočinným odpojením do 20 A (ruční nářadí, sekačky atd.). Veškeré zásuvky, ke kterým má přístup veřejnost, a tam, kde nejsme schopni zabezpečit dovolenou impedanci vypínací smyčky.

Poznámka: Při použití chrániče s vybavovacím proudem 30 mA a dovoleném dotykovém napětí 50 V je potřebný maximální odpor zemniče 1 666 ohmů.

Jistič

Jistič

Jistič je elektrický přístroj, který při nadměrném elektrickém proudu (tzv. nadproudu) (většinou při přetížení nebo zkratu) automaticky rozpojí elektrický obvod a tím může chránit obsluhu před možným úrazem elektrickým proudem a chráněné elektrické zařízení před jeho poškozením.

Jistič a pojistka

Jistič i pojistka mají podobnou funkci. S pojistkami je možné se dosud setkat u starších domovních elektrických instalací.

  • Výhody jističe: na rozdíl od pojistky, která se při svém zapůsobení zničí (a musí být následně vyměněna), lze jistič znovu zapnout a obnovit tak dodávku proudu do elektrického obvodu. Jedná se tedy o nedestruktivní jistící zařízení.
  • Výhody pojistek: hlavní výhodou je jednoduchost a tedy většinou i nižší cena a menší rozměry. Výhodou může být i vyšší rychlost vypínání. Jistič má z principu své funkce omezenou rychlost působení, dokáže zkratový proud vypnout, ale většinou jej nedokáže omezit. Omezit velikost zkratového proudu umí některé typy rychlých pojistek.

Funkce jističe

Jistič poskytuje v elektrickém obvodu tyto základní funkce:

  • bezpečné automatické vypnutí obvodu při zkratu
  • bezpečné automatické vypnutí obvodu při nadproudu (reakce jističe za 4-20ms)
  • jistič je pouze jistící prvek obvodu a není primárně určen k vypnutí a zapnutí obvodu (k tomu slouží VYPÍNAČ)

Charakteristickými hodnotami jističe jsou

  • jmenovité napětí, pro které je určen
  • jmenovitý proud, který trvale propouští aniž by rozpojil obvod
  • zkratový proud, který je schopen vypnout (u běžných domácích přístrojů typicky 6 až 25 kiloampérů. Zkratový proud je daný zkratovým výkonem nejbližšího transformátoru)
  • vypínací charakteristika udává závislost času vypnutí na velikosti nadproudu nebo zkratového proudu. V závislosti na typu jističe a velikosti proudu může jít o časy od desítek minut do několika milisekund.

Pro určitý způsob použití existují standardizované charakteristiky jističů. Např. jističe určené pro ochranu elektromotorů (tzv. Motorové jističe) musí být konstruovány tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí.

Stykač

Stykač je zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrického spojení. Stykače se používají v ovládacích obvodech, např. jako řídicí stykače pro střední výkony. Zařízení s větším výkonem, například motory, jsou napájena přes výkonové stykače.

Princip

Stykače a relé mají podobnou konstrukci, princip i charakteristické parametry. Když přivedeme napětí na svorky cívky, vzniká magnetické pole. Kotva s pohyblivými kontakty je přitažena. Pohyblivé kontakty se spojí s pevnými kontakty nebo přeruší stávající spojení. U stykačů jsou hlavní proudové kontakty spínací. Pomocné kontakty jsou spínací nebo rozpínací. Výměnou jednotlivých částí, například sady kontaktů nebo cívky, je možno stykač upravit pro jiné napětí nebo vybavit jiným typem kontaktů. Stykače se rozdělují do kategorií podle druhu proudu a použití. Příslušná kategorie musí být na stykači uvedena.

Rozdělení

Podle použití rozlišujeme stykače na výkonové a pomocné, podle druhu spínaného proudu na stykače pro střídavý proud (AC) a stykače pro stejnosměrný proud (DC). Zařazení do kategorie použití usnadňuje volbu vhodného stykače. Stejnosměrný stykač je rozdílný v cívce, která je navinuta na magnetické jádro (tudíž nemá el. plechy), která má severní a jižní pól. Střídavý stykač má vinutí navinuté na el. plechy tvaru E a I. Při popisu stykače, na schematech i na skutečných stykačích se označují: A1, A2 – svorky ovládací cívky; NO (Normaly Open) pomocné kontakty spínací; NC (Normaly Closed) pomocné kontakty rozpínací.

(Části textu převzaty ze serveru wikipedia.org)